đánh lô đề online hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm hàng hóa và đa vi chất thực hiện nội dung “Cải thiện dinh dưỡng” năm 2023

         Kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có đủ kinh nghiệm, năng lực cung cấp hàng hóa xem xét tham gia chào giá gửi hồ sơ báo giá về đánh lô đề online