HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN LỄ ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH CỦA TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ AYUNPA NĂM 2021

- Phát động hưởng ứng “Tuần lễ Điều dưỡng - Hộ sinh thế giới 12/5” năm 2021

   

Hình ảnh phòng chống covid-19 trước khi vào buổi sinh hoạt chuyên đề

Sinh hoạt chuyên đề về Vệ sinh tay; Hướng dẫn sử dụng phương tiện PHCN; Cải tiến sự hài lòng của người bệnh về việc lấy số chờ tiếp nhận khám chữa bệnh;Tiêm an toàn người bệnh.